Vieraskolumni

Hallitus kantaa vastuuta strategisista ja liiketoimintariskeistä

Viime vuosina tapahtuneet voimakkaat trendi- ja liiketoimintaympäristömuutokset tulevat vaikuttamaan hallitusten tehtäviin ja vastuisiin. Sidosryhmät kuten omistajat, asiakkaat, analyytikot ja luottoluokittaja sekä viranomaiset ovat oppineet vaatimaan yhä syvempää ymmärrystä ja tietoa yritysten kohtaamista epävarmuuksista ja riskeistä. Halutaan aitoa tietoa tulevaisuuden suunnitelmia uhkaavista tekijöistä. On jopa todennäköistä, että hallitukset joutuvat vastuuseen mikäli osoittautuu, ettei riskejä ole riittävän kattavasti selvitetty ja raportoitu.

Nykyisissä Corporate Governance -säännöksissä on selviä vaatimuksia riskienhallinnan järjestämisestä ja riskien raportoimisesta osakkeenomistajille. Mutta enää ei riitä, että varmistutaan siitä, että taloudellinen informaation on riittävä ja että yrityksen sisäinen valvonta on toimiva. Oletuksena tulee olemaan, että hallituksella on riittävä näkemys myös yrityksen strategisiin riskeihin ja liiketoimintariskeihin.

Hallitus tärkeimpiin tehtäviin kuuluu hyväksyä yhtiön strategiat. Tämä edellyttää, että hallituksella on syvä ymmärrys kasvumahdollisuuksien lisäksi myös liiketoimintaan liittyvistä epävarmuuksista ja riskeistä sekä riskien vaikutuksista taloudelliseen asemaan ja pääomitukseen.

Strategiset riskit ja liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, markkinavoimista tai sisäisestä paineesta, jotka aiheuttavat volyymien, katteiden tai kulujen odottamattomia heilahteluja ja vaikuttavat siten myös pitkän tähtäimen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen. Strategiset riskit ja liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta sekä puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Strategisten riskien ja niiden hallinnan merkitys on kasvussa liiketoiminta- ja toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten sekä lisääntyneen turbulenssin ja epävarmuuden johdosta. Koska harva yritys toimii ilman yhteistyökumppaneita, on riskien tunnistamisessa entistä huolellisemmin kiinnitettävä huomiota muutosten ja epävarmuuksien vaikutuksiin sekä omaan toimintaan että ulkoisiin tekijöihin, kuten:

  • asiakkaisiin liittyviin riskeihin (CRM -riskit); asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset
  • kumppanuuksiin liittyviin vastapuoliriskeihin; ulkoistuksen/kumppanuuksien tehokkuus- ja kustannuskehitykset
  • jakelukanaviin ja liiketoimintamalleihin liittyviin riskeihin; jakelukanavien tehokkuuksissa tapahtuvat muutokset
  • kilpailijoihin ja niiden suhteellinen kilpailukyvyn parantumiseen.

Yrityksen strategiassa määriteltyjä tavoitteita uhkaavia riskejä on seurattava yhä tarkemmin ja riskien vaikutuksia liiketoimintoihin on arvioitava säännöllisesti. Yritysten on määriteltävä riskinottohalukkuutensa ja strategisissa valinnoissaan johdon on myös pohdittava miten toimitaan jos pahimmat skenaariot toteutuvat; puhumattakaan siitä jos täysin odottamattomat riskit iskevät.

Henrik Sjöblom
Chief Risk Officer, Insurance
Pohjola Pankki Oyj

© 2010 Interpersona